Miami Coral Park Senior High
Class of 1992
Classmates
Luisana Sainz (MONTERO)